Juridisk information

Registrering, tillstånd och tillsyn

 

När den rådgivare du träffar på Faval Försäkring i Luleå AB erbjuder dig investeringsrådgivning enlig lag om värdepappersmarknaden sker det genom att rådgivaren är verksam inom Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB. Det innebär att vi, genom Tydliga Placeringsrådgivning, bland annat kan ge dig rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt ta emot och vidarebefordra order från dig som kund.

Du hittar mer information på Alpcots hemsida: www.alpcot.se.

Bolagsverket är registreringsmyndighet. För kontroll av vår registrering:
Bolagsverket, 85181 Sundsvall. Tfn: 0771-670 670.
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Finansinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet. För kontroll vårt tillstånd:
Finansinspektionen, Box 7828, 10397 Stockholm. Tfn: 08-787 80 00.
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Försäkringsförmedlarverksamhet ska enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution omfattas av ansvarsförsäkring. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Faval Försäkring kan ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen.

För liv- & pensionsförsäkring gäller: Försäkringen är tecknad via vår branschorganisation Tydliga och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited ​ via Nordeuropa Försäkring. Om skadeståndsanspråk ska framställas ska Faval Försäkring underrättas om detta inom skälig tid efter att skadan har upptäckts eller borde ha upptäckts. Krav kan riktas direkt mot Nordeuropa Försäkring via deras skadekonsult Sedqwick Sweden AB. Högsta ersättning som betalas ut vid en enskild skada ska enligt FI:s föreskrifter FFFS2018:10 vara minst 1 300 380 euro per skada och totalt  2 600 750 euro för alla skador under ett år.

Klagomål och Tvist

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11) har Faval Försäkring en klagomålspolicy och en klagomålsansvarig. Om ni är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska det göras skriftligen till Faval Försäkring.

Klagomålsansvarig liv- & pensionsförsäkring: Tydliga AB | Fredrik Nilsson | Bergsbovägen 11, 19135 Sollentuna | Tfn: 072-853 06 37 |  E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

Ni kan även vända er till allmän domstol.

Om du är konsument kan du vända dig till:

Vi hjälper er med försäkringar inom

Pensionsrådgivning

Riskförsäkring

Placering, Liv & Pension

Kapitalförvaltning

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.